Uppamaiathichai, W. “การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 48-55, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/173271.