วงค์ตาคำ ศ. “การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 3, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 42-55, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/186730.