เฉลิมสุข ณ. “การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต ‘พิบูลบำเพ็ญ’ มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 16-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/239837.