อำนวยรัตน์ โ. “แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 75-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/239871.