กาญจนเรืองรัตน์ ณ. ., พร้อมสุขกุล พ. ., และ สุริยนเปล่งแสง ช. “การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 86-97, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240078.