พีระธรณิศร์ ช. “ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 126-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240199.