นันต๊ะภูมิ เ., ชัยเจริญ ย., และ รัชเวทย์ อ. . . “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 15-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240204.