ดวงศรี เ. “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 67-81, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240554.