ปิตุภูมินาค ค. . “สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 106-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241173.