เหล่ากาวี ธ., และ จันทร์ศิลา ว. “ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 117-29, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241255.