ภู่อารีย์ พ. ., มหาวิจิตร พ. ., และ แสงจันทร์ ว. “การพัฒนาคลังกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 115-29, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241431.