คุ้มรักษา บ. “การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 58-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241781.