จามรี พ., และ ลดาชาติ ล. “ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 28-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242054.