ดวงศรี เ., และ ฮยอนจู อ. “เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 40-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242722.