ติงสะ ส., สุวรรณจินดา ด. ., และ วิศวธีรานนท์ ส. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 41-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242772.