จำรัส ส., คำเขียว ณ., และ สุยะมูล พ. . “การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า PH แบบดิจิทัล”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 79-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244081.