ไชยยะ ช., และ จำรัส ส. “การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 104-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244553.