นาสี พ. “แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 92-103, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244640.