วงศ์เลิศอารักษ์ ส., วันทอง เ., และ กลั่นบุศย์ แ. “การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 26-40, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244777.