วิเศษรัตน์ ก., และ กลั่นบุศย์ แ. “สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 55-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244784.