แสนนา ป., และ อินทร์เพ็ง ว. “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 70-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244874.