รัตนฉายา เ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ., และ เอมะรัตต์ น. “ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 110-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244900.