กิตติพงศ์ธนกิจ จ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ. ., และ เอมะรัตต์ น. “มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 125-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244921.