ใจแสน จ., กลั่นบุศย์ แ., และ อารยะธนิตกุล ข. . “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 16-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244924.