แสงรุ่ง พ., ขุนชุ่ม ธ., สีสมบา ส., และ ปุ่มสันเทียะ อ. “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 44-57, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/245776.