นันตา ธ., และ จำรัส ส. “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการเรียนรู้แบบบริการสังคมร่วมกับการทดลอง”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 1-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246144.