รัตนอุทัยกูล ว., และ ลดาชาติ ล. . “ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 72-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246674.