เหยียดกระโทก น., และ จันทราษี ร. “ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 46-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/247884.