แสงพันธ์ เ. ., และ เขียวคำ เ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 59-71, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/249383.