รางแดง ม., บุตรกตัญญู อ. ., และ สมาหิโต ช. “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 131-45, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/258576.