ศราธพันธุ์ น., เลิศพงศ์รุจิกร ณ., และ เลิศอมรพงษ์ ช. “นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 74-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/262303.