ประสพลาภ ธ. ., และ เลิศเดชาภัทร ก. . “แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 103-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/263033.