บุญอาษา เ., จันทร์เพ็ง พ. ., และ สอนศิลป์พงศ์ ศ. “ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 61-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/263805.