อินทรธวัช ว., สมาหิโต ช. ., และ บุตรกตัญญู อ. . “ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, น. 97-103, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/267114.