แบบเสนอขอส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารดำรงวิชาการ พร้อมข้อเสนอแนะการอ้างอิง รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม