เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) และปีที่ 21 ในปีพ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

2016-01-01

วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) และปีที่ 21 ในปีพ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)  จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
*การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมลสอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้ที่ damrong_journal@hotmail.com