วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 19 ในปีพ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) และปีที่ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)  จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กำหนดปิดรับบทความภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
*การปิดรับบทความวารสารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถอีเมล/โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการปิดรับบทความได้