[1]
ศรีเศรษฐวรกุลส. 2018. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค. ธรรมธารา. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 287-316.