(1)
ศรีเศรษฐวรกุลส. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค. DhammaJ. of buddh. Stud. 2018, 1, 287-316.