(1)
พนัสดิษฐ์ป. แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1). DhammaJ. of buddh. Stud. 2021, 7, 103-153.