พนัสดิษฐ์ป. (2021). แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1). ธรรมธารา, 7(2), 103-153. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/247569