ศรีเศรษฐวรกุลส. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค. ธรรมธารา, v. 1, n. 1, p. 287-316, 23 มิ.ย. 2018.