สุชาติกุลวิทย์ อรพรรณ. 2018. “ตรรกศาสตร์เชิงพุทธ”. วารสารธรรมธารา 4 (1):1-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/125669.