ชวลิตเรืองฤทธิ์ บรรเจิด. 2018. “เถรวาทกับหินยานต่างกันอย่างไร”. วารสารธรรมธารา 1 (1):55-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160689.