สุจริตธรรมกุล วิไลพร. 2018. “ครุธรรม 8 เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือไม่ (1)”. วารสารธรรมธารา 1 (1):117-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160700.