วชิรวิชฺโช พระปวิทัย. 2018. “ประโยชน์ของการฝึกสมาธิแนวพุทธเซน ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษากรณีผู้ปฏิบัติธรรมชาวฝรั่งเศส”. ธรรมธารา 1 (1):186-200. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160704.