พิทักษ์ธีระธรรม เมธี. 2018. ““พุทธานุสติ” และ ‘การเห็นพระ’: ศึกษากรณีของ พระปิงคิยะ พระสิงคาลมาตาเถรี พระวักกลิ”. วารสารธรรมธารา 1 (1):201-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160707.