ศรีเศรษฐวรกุลสุชาดา. 2018. “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค”. ธรรมธารา 1 (1), 287-316. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160725.