มั่งมีสุขศิริสมบัติ. 2018. “ภาษา ภาษาธรรม ของพระนาคารชุนในคัมภีร์ "มูลมัธยมกการิกา"”. ธรรมธารา 2 (1), 35-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160732.