พิทักษ์ธีระธรรมเมธี. 2018. “Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1)”. ธรรมธารา 2 (1), 67-103. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160735.