ฐานวุฑฺโฒ) พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย. 2018. “ถิ่นกำเนิดภาษาบาลี”. ธรรมธารา 3 (1):11-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160761.